Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2015

moralnieniedezerteruj
moralnieniedezerteruj
0127 bbd6 500
Beckett
moralnieniedezerteruj
7868 ee60 500
Reposted fromkejtowa kejtowa viawyliczanka wyliczanka
moralnieniedezerteruj
3254 cb19 500
Reposted from0 0 vianiefajna niefajna
3339 fc33 500
Reposted fromink ink viaiblameyou iblameyou
moralnieniedezerteruj
Widmo Brockenu, widok z Trzech Koron na Tatry
moralnieniedezerteruj
moralnieniedezerteruj
0956 7c97 500
a zupa jak zawsze życiowa
Reposted fromhysterie hysterie viaiblameyou iblameyou
moralnieniedezerteruj
0321 6591 500
Reposted fromniefajna niefajna
moralnieniedezerteruj
6390 710a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaiblameyou iblameyou
moralnieniedezerteruj
7101 827d
Reposted fromnyaako nyaako viaiblameyou iblameyou
moralnieniedezerteruj
2861 228b 500
Musi gdzieś istnieć język, w którym słowo "obietnica" brzmi tak samo jak słowo "ścieżka"
Reposted fromhhmm hhmm viagreenka2000 greenka2000
moralnieniedezerteruj
moralnieniedezerteruj
1033 4150
Reposted fromsalami salami viagreenka2000 greenka2000
moralnieniedezerteruj
A serca- tak ich mało, a usta tyle ich.
My sami- tacy mali, krok jeszcze- przejdziem w mit.
Reposted fromwiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
moralnieniedezerteruj
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viaiblameyou iblameyou
1736 835e 500
6218 d103 500
Reposted fromkimik kimik viaszk szk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl